ICCEC

International Communion of the Charismatic Episcopal Church

Welcome Home

ICCEC

Ang aming pagsamba ay bibliya, liturikal at puno ng Espiritu, sinaunang at kapanahon, banal at masayang.
Nakatuon tayo sa pagsulong sa kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapahayag ng Ebanghelyo sa pinakamaliit, nawala, at nag-iisa.

iccec-international-crestjpg

Ang isang Iglesia ay ganap na miyembro ng Ebanghelyo
Kami ay isang iglesia na may hawak sa isang mataas na pagtingin sa Banal na Kasulatan ng Luma at Bagong Tipan, na naniniwala sa kanila na maglaman ng lahat ng mga bagay na kailangan para sa kaligtasan; walang itinuturo kung kinakailangan para sa kaligtasan na hindi nakapaloob dito.

Ang isang Simbahan ay ganap na Sacramental / liturhiko
Sa gitna ng pagsamba ang Sakramento ng Banal na Eukaristiya (Banal na Komunyon) na pinaniniwalaan natin ay ang tunay na presensya ni Cristo.

Isang Simbahan na ganap na Charismatic Kami ay isang simbahan na bukas sa patuloy na paggawa ng Banal na Espiritu. Naniniwala kami na sa pamamagitan ng binyag ng Banal na Espiritu ang lahat ng mga mananampalataya ay binigyan ng kapangyarihan upang lumahok sa kabuuan ng ministeryo.

—————— - Kamakailan-lamang na Balita ---